• Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie Internetowym
www.shop.freshndope.net

Informacje ogólne
Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie Internetowym (dalej jako "Sklep
Internetowy"). Administratorem Sklepu Internetowego jest Michał Bronk, prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą SWIFT MICHAŁ BRONK wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Toruńska 18B, lok.9, 80-747
Gdańsk, NIP 9570664894, REGON 221083555.
Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.
Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1),
zwanego dalej: RODO.
Administrator Sklepu Internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu
przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i
stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym,
zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również
przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej (w szczególności możliwości złożenia Zamówienia w
Sklepie) nie są osoby poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego
gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16 roku życia.
Dane osobowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
SWIFT MICHAŁ BRONK
ul. Toruńska 18B lok. 9 , 80-747 Gdańsk
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za
pomocą:
 poczty elektronicznej: shop@freshndope.net, kontakt@freshndope.net;
 poczty tradycyjnej: ul. Toruńska 18B lok. 9 , 80-747 Gdańsk;
 telefonu: +48 500 107 111.
Przedstawiciel administratora danych osobowych
Administrator danych osobowych wyznaczył Przedstawiciela do reprezentowania go w zakresie obowiązków
wynikających z RODO.
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 podjęcia działań przed zawarciem Umowy na Twoje żądanie (np. założenie Konta), tj. dane podane w
formularzu rejestracyjnym w Sklepie Internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć;
jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu
realizacji Zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia
Konta takich jak: prowadzenie historii Zamówień, informowanie o statusie realizacji Zamówienia,
przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;
 w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron
www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej
aktywności w Sklepie Internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane
dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego
ID, adres IP;
 w celu wykonania Umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów),
przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko,
adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz zakupu za pośrednictwem
Konta, dodatkowo ustanowione hasło;
 w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym,
ułatwienia korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego
Sklepu Internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Sklepie
Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Sklepie Internetowym, Twojej
historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki
internetowej oraz systemu operacyjnego;
 w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu
sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy
zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia
lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów,
przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach
i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie oraz niektóre dane
osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych
świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w
dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych Klientów i partnerów, w tym remarketingu,
w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta i jego
aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie Internetowym w tym Zamówień, które są
rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików "cookies", a w szczególności historia
Zamówień, historia wyszukiwania, kliknięcia w Sklepie Internetowym, daty logowania i rejestracji,
historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu,
wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami
marketingowymi poza Sklepem Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych
dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych
innych niż Sklepu Internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących plików
"cookies";
 w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych
punktach, powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje dane
osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym.
Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego
konkursu lub programu lojalnościowego;
 w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o Zamówieniu, Twoje
dane podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania

rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki
podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.
Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
 dane kontaktowe;
 dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;
 dane dotyczące Zamówień w Sklepie Internetowym;
 dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 dane dotyczące Usług marketingowych.
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług
przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Zamówień, Usług, działań
marketingowych oraz innych Usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących
przypadkach:
 kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat
dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z Usługami świadczonymi
przez Sklep Internetowy - dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
Dane dotyczące zamówień Towarów i Usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych w zakresie
obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą przechowywane przez okres 5 lat
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych
na urządzeniach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być
wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości
sprzedażowych Sklepu Internetowego.
Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu Internetowego np. w celu realizacji
Zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze
zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na
stronie internetowej naszego Sklepu Internetowego pod linkiem: ………….
Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO masz prawo do:

 żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 żądania przenoszenia danych osobowych.
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania
żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W
razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany
charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie
miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)
Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są
przetwarzane.
Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
 dostępu do danych osobowych;
 uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich
danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o
prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z
przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
shop@freshndope.net, kontakt@freshndope.net.
Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania Twoich danych osobowych.
Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres:
shop@freshndope.net, kontakt@freshndope.net.
Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać
samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.
Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)
Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:
 Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane;
 wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją
zgodę;
 Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu
bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest
związane z marketingiem bezpośrednim;
 wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z
przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać
Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz
poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: shop@freshndope.net,
kontakt@freshndope.net.
Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy
przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych
zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu
stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są
nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
shop@freshndope.net, kontakt@freshndope.net.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym
profilowania, w związku z:
 przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres:
shop@freshndope.net, kontakt@freshndope.net.
Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać
je innemu administratorowi danych osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe
innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
shop@freshndope.net, kontakt@freshndope.net.

Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
shop@freshndope.net, kontakt@freshndope.net lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.
Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do
organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Pliki „cookies”

Informacje ogólne
Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej
Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku
z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych
Sklepu Internetowego.
Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep
Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
oraz przypisaną wartość.
Bezpieczeństwo
Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe
przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
lub oprogramowania złośliwego.
Rodzaje plików Cookies
Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:
 Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia
sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego
urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
Cele
Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:
 konfiguracji Sklepu Internetowego;
 prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl,
którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku,

Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-
prywatnosci/;
 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego korzystają
ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi
analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii,
Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,
z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest
Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod
następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,
z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest
Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod
następującymi linkami: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/,
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/;
 popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego
administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności
Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/;
 zbadania opinii o poziomie zadowolenia Klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupów
ochroną kupującego przez Trusted Shops, którego administratorem jest Trusted Shops GmbH z
siedzibą w Kolonii, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem:
https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/
 popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego
administratorem jest Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności
Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem: https://pl-
pl.facebook.com/help/instagram/155833707900388;
 popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu YouTube.com, którego administratorem jest
Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności dostępna jest pod
następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.
Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych
firm.
Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam
dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania
się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.
Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google,
możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.
Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w
każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania
dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną
obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies
dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).