• Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego - www.shop.freshndope.net

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i
sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.shop.freshndope.net. Sklep
prowadzi Michał Bronk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SWIFT MICHAŁ BRONK
wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Toruńska 18B, lok.9, 80-747 Gdańsk, NIP
9570664894, REGON 221083555, zwany dalej Sprzedawcą.
2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
a. adresy poczty elektronicznej: shop@freshndope.net, kontakt@freshndope.net;
b. pod numerem telefonu: +48 690 096 859;
c. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.
3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.shop.freshndope.net,
w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie
lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z
zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz
pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia
zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich
wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach
Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może
dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
6. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
7. Regulamin – niniejszy dokument;
8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z
prezentowanych produktów;
9. Treści cyfrowe – Towary w postaci treści cyfrowych zapisanych na nośniku materialnym w postaci płyt
CD;
10. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,
poz. 1204 ze zm.);
12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,
Nr 827);
13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b. dostęp do poczty elektronicznej,
c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub
nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji
1.1. lub nowszej,
d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania
się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla
Sprzedawcy,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,
f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi
1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług,
które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej
na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku
„Usuń Konto”.
3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy.
Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza
umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
4. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych
wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi
oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe,
prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na
zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać
obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć
charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi
oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

7. Klient ma możliwość dodania Towarów ,,Do przechowalni’’. Umowa o świadczenie Usługi polegającej
na dodaniu Towarów ,,Do przechowalni’’ jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z
chwilą usunięcia Towarów z przechowalni bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Klienta.
8. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki
każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym
nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem
stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego
terminu wypowiedzenia.
V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej
Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej
i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta
złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi
oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta
zostaje Umowa sprzedaży.
5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
VI. Dostawa
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów Unii Europejskiej oraz jest realizowana na adres
wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
a. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
b. za pośrednictwem operatora pocztowego;
c. dostarczone do Paczkomatu.
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni
roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę
Towaru.
4. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
5. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.
6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia
obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
VII. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich, dolarach amerykańskich oraz euro według wyboru
Klienta i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
2. Płatność za Towary odbywa się za pomocą płatności elektronicznych (w tym przypadku realizacja
Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o
dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu
Zamówienia);
3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on
zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w

terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491
Kodeksu Cywilnego.
VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie
stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy
o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na
adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy.
5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;
c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mający krótki termin przydatności do użycia;
e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero
po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie
ma kontroli;
h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z
wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi;
l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa
odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To,
co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu
takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny
sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten
koszt.
IX. Wymiana
1. Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość wymiany Towaru w ciągu 14 dni od dnia jego dostarczenia.
Żądanie wymiany można zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: shop@freshndope.net,
kontakt@freshndope.net, za pomocą formularza wymiany, o którym mowa w ppkt 3 niniejszego
punktu.
2. Wymiana Towaru jest możliwa jedynie na Towar znajdujący się aktualnie na stronie internetowej
Sprzedawcy. 
3. W celu wymiany Towaru Klient powinien wypełnić i podpisać formularz wymiany załączony do
wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę,
a także dołączyć dowód zakupu. Towar w ramach wymiany powinien zostać przesłany Sprzedawcy
przesyłką rejestrowaną. Koszt zwrotu Towaru do Sklepu ponosi Klient, natomiast koszty wysyłki
nowego Towaru do Klienta ponosi Sprzedawca.
4. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, jeżeli Towar, który miał podlegać wymianie nie był już
dostępny. Klient będzie mógł zdecydować się na inny Towar bądź odstąpić od wymiany. W razie
odstąpienia od wymiany Towar jest zwracany Klientowi na jego koszt.
5. W razie wymiany na Towar o cenie niższej, zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni przy użyciu takiego
samego sposobu płatności, jakiego użył Klient przy zakupie Towaru.
6. W razie wymiany na Towar o cenie wyższej, Sprzedawca dokona wymiany Towaru po odnotowaniu
wpłaty kwoty równej różnicy cen. W celu przyśpieszenia procesu wymiany Klient może dołączyć do
przesyłki potwierdzenie wykonania przelewu.
7. Wymianie podlegają Towary w stanie nienaruszonym, nie noszące śladów użytkowania. Sprzedawca
odmawia Klientowi wymiany, w przypadku kiedy Towar jest uszkodzony bądź nosi ślady użytkowania.
8. Wymianie nie podlegają Treści cyfrowe.
X. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi
1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach
określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami
rękojmia zostaje wyłączona.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres SWIFT MICHAŁ BRONK, ul. Stągiewna 6/2, 80-748
Gdańsk, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@freshndope.net, numer telefonu +48 500 107
111.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest
to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres
wskazany w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
Klienta.
XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z
Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: SWIFT MICHAŁ BRONK, ul. Stągiewna 6/2, 80-
748 Gdańsk, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@freshndope.net, numer telefonu +48 500
107 111.
2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis
zaistniałego problemu.
3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie
było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W
przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym
zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej Umowy sprzedaży;
b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Klientem a Sprzedawcą;
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl;
d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności
intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a
także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować
wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach
Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez
informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich
wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich
zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie
będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie
akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14
dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji
nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.